El sigru segundu enantis dela muestra era escomençó el 1 eneru del añu 200 e. C. i terminó el 31 diziembri del añu 101 e. C. S'alcuentra endrentu del periou estóricu dela Edá Antigua.